სადისერტაციო ნაშრომები

განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები


     

      2017  სასწავლო წელს განსახილველად წარმოდგენილი დისერტაციები:1. დავით ბაქანიძე. „ახალი სიმძლავრეების ამოქმედების ეფექტიანობა საქართველოს ენერგოსისტემაში“. ხელმძღვანელი პროფ. გურამ ამყოლაძე

   

2. გივი სანიკიძე. „ენერგოობიექტების მოხმარების ხარისხის მართვა და საიმედოობის საკითხების გამოკვლევა“. ხელმძღვანელი პროფ. დიმიტრი ნამგალაძე

 

3. სოფიო ბერიშვილი. „მაგისტრალური მილსადენებით ენერგორესურსების ტრანსპორტირების საკითხები გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით“.   ხელმძღვანელი, პროფ. იური ლომიძე

   

4. თემურ ფიფია. „საქართველოს ელექტროსისტემაში არასიმეტრიული რეჟიმების გამოკვლევა და ანალიზი“. ხელმძღვანელო პროფ. გურამ მახარაძე

 

5. ირაკლი ბიჭიაშვილი. „საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების პროგნოზული ანალიზი და მისი ამაღლების გზები“ ხელმძღვანელი პროფ. დავით ჯაფარიძე