თანამშრომლები

მოწვეული პერსონალი

მოწვეული პროფესორები
 

1. არველაძე რევაზი - ელექტროენერგეტიკის და ელექტრომექანიკის დეპარტამენტი # 203 ;

2. ბიჯამოვი იაკირი - ელექტროენერგეტიკის და ელექტრომექანიკის დეპარტამენტი # 203;

3. ბოდიკია თემური -ელექტროენერგეტიკის და ელექტრომექანიკის დეპარტამენტი # 203;

4. ჭინჭარაული თემური-ელექტროენერგეტიკის და ელექტრომექანიკის დეპარტამენტი # 203;

5. კოხტაშვილი არჩილი -ელექტროენერგეტიკის და ელექტრომექანიკის დეპარტამენტი #203

6. გრიგალაშვილი კუკური - ჰიდროენერგეტიკის და მაგისტრალური სამილსადენო

სისტემების დეპარტამენტი #208;

7. ნონიევი ივანე -- ჰიდროენერგეტიკის და მაგისტრალური სამილსადენო სისტემების

დეპარტამენტი #208;

8. ქორთუა თეიმურაზი - ტელეკომუნიკაციის დეპარტამენტი # 207;

9. გრძელიშვილი სიმონი - რადიოტექნიკისა და მაუწყებლობის დპარტამენტი # 206;

10. ფერაძე ლიანა- რადიოტექნიკისა და მაუწყებლობის დპარტამენტი # 206;

11. დობორჯგინიძე დევი-რადიოტექნიკისა და მაუწყებლობის დპარტამენტი # 206;

12. ასანიძე ალბერტი-დევი-რადიოტექნიკისა და მაუწყებლობის დპარტამენტი # 206;

13. სირაძე ჯიმშერი - ელექტრომოხმარების ტექნოლოგიების დეპარტამენტი #205

14. ვაშაკიძე არჩილი-ელექტრომოხმარების ტექნოლოგიების დეპარტამენტი #205

15. აბესაძე ალექსანდრე- საწარმოო ოპერაციების და ოპერაციათა მენეჯმენტის # 202.