სადისერტაციო საბჭო

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო

 

 

თავმჯდომარე:    

მდივანი: