25 მაი

პროექტი - გაიცანი სახელმწიფო სტრუქტურები

22 მაისს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის  სტუდენტებისთვის გაიმართა შეხვედრა საჯარო სამსახურის ბიუროს წარმომადგენლებთან .
24 მაი

II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

2018 წლის 25-26 მაისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ტარდება II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“
24 მაი

საჯარო ლექციების ციკლი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის 1 ივნისს ჩატარდება საჯარო ლექცია „საჯარო ფინანსების რეფორმა“
24 მაი

რუსუდან ქუთათელაძის ინტერვიუ

ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანი რუსუდან ქუთათელაძე
23 მაი

საჯარო ლექციების ციკლი

“ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის” და “სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის” სტუდენტებისათვის ევროპის  წამყვანი  უნივერსიტეტების პროფესორები 24 და 25 მაისს ჩაატარებენ საჯარო ლექციებს
23 მაი

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის 29.08.2016 წლის N155 ბრძანების თანახმად, სწავლის საფასურის ბოლო ¼ გადახდილი უნდა იქნას მიმდინარე სასწავლო წლის 01 ივნისამდე. სტუდენტს, რომელსაც არ ექნება დაფარული სწავლის საფასური 01 ივნისამდე, შეუჩერდება სტუდენტის სტატუსი.
სიახლეების სრულად ნახვა

კონფერენცია “გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“

03/06/2017

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი
ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ფინანსებისა და საბანკო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი
ელექტრონული ბიზნესისა და საჯარო მმართველობის დეპარტამენტი

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“


კონფერენციის ჩატარების ადგილი: საქართველო, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. VI კორპუსი

კონფერენციის web-საიტი: https://gtunet.000webhostapp.com/gallery.html
კონფერენციის ე-ფოსტა: gtuconfernece@gmail.com


კონფერენციის ჩატარების თარიღი: 2017 წლის 19-20 მაისი
კონფერენციის სამუშაო ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული

უფრო დაწვრილებით კონფერენციის შესახებ ინფორმაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ აქ


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Faculty of Business Technologies
The Department of Business Administration
The Department of Finances and Bank Technologies
The Department of Electronic Business and Business Administration

“Globalization and Current Challenges in Business”
International Scientific Conference


Location: Georgia, Tbilisi, Georgian Technical University, VI Block

 web-address: https://gtunet.000webhostapp.com/gallery.html
Conference e-mail: gtuconfernece@gmail.com

Date: 2017 year 19-20 May
 

More detailed information about Conference is attached

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Факультет бизнес технологий
Департамент бизнес администрирования
Департамент финансов и банковских технологий
Департамент электронного бизнеса и публичного управления

Международная научная конференция

«Академический форум: глобализация и современные вызовы бизнеса»


Место проведения конференции: Грузия, Тбилиси, Грузинский технический университет
Веб-сайт конференции: https://gtunet.000webhostapp.com/gallery.html
e-mail конференции: gtuconfernece@gmail.com

Дата проведения конференции: 19-20 мая 2017 года
Рабочие языки конференции: грузинский, английский, русский

 Более подробно с информацией о конференции можно ознакомиться здесь