სადისერტაციო ნაშრომები

განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები

  1. კახი მირაზანაშვილი. ,,ფხვიერი პროდუქტების ბუნკერებიდან გამოტვირთვის მეთოდების ოპტიმალური პარამეტრების დასაბუთება" 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი თამაზ მეგრელიძე

 2. უფლისაშვილი ზაალი. ,,მანქანების მოძრავი სივრცითი სისტემების კვლევის გეომეტრიული საფუძვლები."

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი ნია ნათბილაძე

 3.  გიორგი შილაკაძე. ,, სატვირთო ავტოტრანსპორტის დინამიკური ზემოქმედება საავტომობილო გზების საფარზე".

     სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი

 

2012 წელს წარმოდგენილი ავტორეფერატები

 4. დავით ჯაფარიძე. ,,ინვესტიციურ–ინოვაციური პროექტების ეფექტიანობაზე მოქმედი ფაქტორების მართვა სარკინიგზო ტრანსპორტზე და მისი გაუმჯობესება"

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი

 5. ინგა ფრანგიშვილი. ,,საბრუნავი კაპიტალის მენეჯმენტის სრულყოფის მიმართულებები საქართველოს მრეწველობაში". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი

 6. ნინო დარსაველიძე. ,,ეკონომიკური მდგრადობის შეფასება სატრანსპორტო და მანქანათმშენებელი ფირმების ანტიკრიზისულ მართვაში". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი თამარ კილაძე

 7. მაია ჩინჩალაძე. ,,მმართველობითი გადაწყვეტილების ფორმირებისა და ფუნქციონირების მათემატიკური მოდელირების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი

  8. ნუნუ აჩუაშვილი. ,,საქართველოს ავიასაწარმოების სტრატეგიული მენეჯმენტის პრობლემები და მისი გაუმჯობესების გზები". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი

 9. დავით უგულავა. ,,ავტომობილების ეფექტიანობის ამაღლება საიმედოობის მართვის მეთოდების გაუმჯობესების გზით". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ვარლამ ლეკიაშვილი 

 10. ვლადიმერ ახალაია. ,,საგადასახადო სისტემა და მისი როლი ტრანსპორტის მენეჯმენტის განვითარებაში". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი 

 11. გუგული ზარნაძე. ,,პრივატიზაცია და სამეწარმეო აქტივობის ზრდის პრობლემები საქართველოში". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი

 12. ვალერი ჯაჯანიძე. ,,ექსპლუატაციის პროცესში ავტომობილების საიმედოობის მართვის მეთოდების დამუშავება". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ვარლამ ლეკიაშვილი

 13. გიორგი თედორაძე. ,,ავტომობილების ეფექტიანობის ამაღლება მისი საექსპლუატაციო თვისებების ადაპტირებით სამუშაო პირობებთან". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ჯუმბერ იოსებიძე

 14. ანა კურტანიძე. ,,სატრანსპორტო საწარმოების მართვის პროცესების თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი

 

 

2013 წელს წარმოდგენილი ავტორეფერატები


 1.მარიამ ბერიძე. ,,სამედიცინო საფირონის ალმასური დამუშავების კვლევა იმპლანტის ზედაპირის უდეფექტო დამუშავების პირობების დასადგენად ოპტიმალური წყვილის შერჩევის მიზნით"

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი რაულ თურმანიძე

 2.ვახტანგ ბოგველიშვილი. ,,ღონისძიებათა კომპლექსის დამუშავება საქართველოში ავტომობილების უსაფრთხოების ასამაღლებლად". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ჯუმბერ იოსებიძე

 3.ირაკლი ზაკუტაშვილი. ,,ექსპლუატაციის  პროცესში   ავტომობილების  საიმედოობის უზრუნველყოფის მეთოდების  სრულყოფა". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ვარლამ ლეკიაშვილი

 4.თეიმურაზ მოსაშვილი. ,,ცვალებადი გეომეტრიის ხრახნის დიამეტრის ცვლილების მექანიზმის გაუმჯობესება ცენტრიდანული ძალების კომპენსაციის მექანიზმთან შერწყმით და ფრთის გრეხვის დიაპაზონის გაზრდა". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი რაულ თურმანიძე

 5.ნინო წულაია. ,,ახალი კონსტრუქციის ვიბრაციული მანქანების შექმნა და გამოკვლევა ტექნოლოგიური პროცესების ეფექტურობის გაზრდის მიზნით". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი მიხეილ შილაკაძე

 6.ზვიად მიდელაშვილი. ,,მექანიზმებსა და მანქანებში მიმდინარე პროცესების მოდელირება მათი საიმედოობის გაზრდის მიზნით"

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი დავით თავხელიძე

 7.სერგო სამხარაძე. ,,ეკოლოგიურად სუფთა ბიოსაწვავის ბრიკეტირების პროცესის რეჟიმული პარამეტრების კვლევა - ოპტიმიზაცია ". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი გივი გოლეთიანი 

 8.არჩილ ბანცაძე. ,,მცენარეული ნედლეულის  საექსტრაქციო პერიოდული ქმედების  აპარატის დამუშავება ". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ზურაბ ჯაფარიძე

 9.გიზო გორგოძე. ,,ყურძნის წიპწის ექსტრაქტოვანი ზეთის სამრეწველო წარმოების პროცესულ–აპარატურული დამუშავება ". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ზურაბ ჯაფარიძე

 10.გიორგი ზუბიაშვილი. ,,მაკოპირებელი ჩარხის მოთვალთვალე ამძრავის ჰიდრომექანიკური სისტემის მოდელირება და დინამიკური გამოკვლევები ". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი თამაზ მჭედლიშვილი

 11.რამაზ ტყემალაძე. ,,განივგადასატანი საბაგირო მორსათრევი დანადგარის კვლევა და ძირითადი პარამეტრების  დადგენა". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ზაურ ბალამწარაშვილი 

 12.მიხეილ ზურიკაშვილი. ,,ავტომობილების სერვისის ოპერაციული სისტემების სრულყოფა". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ვარლამ ლეკიაშვილი

 13.ვლადიმერ ბოცვაძე. ,,საერთაშორისო  ლოგისტიკური ბაზრების შექმნის  სამეცნიერო–ტექნიკური საფუძვლები". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ოთარ გელაშვილი


                                                                                2014 წელს წარმოდგენილი ავტორეფერატები


 1. თამარ რუხაძე. ,,საქართველოს მრეწველობის სამართლებრივი უზრუნველყოფის პრობლემები და მათი გადაჭრის      მიმართულებები". სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  პროფესორი თეიმურაზ ჩხეიძე

 2.ნანა თომაძე. ,,მცენარეული საკვებ-პროფილაქტიკური ექსტრაქტების წარმოების პროცესულ-აპარატურული დამუშავება". სამეცნიერო          ხელმძღვანელი:  პროფესორი ზურაბ ჯაფარიძე

 3. ია გოდერძიშვილი. ,,საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტში ეკონომიკური კრიზისი და მისი დაძლევის შესაძლებლობები მენეჯმენტის განვითარების  საფუძველზე  ". სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  პროფესორი    მარიამ ზუბიაშვილი

 4. მარინე ლომიძე. ,,სამრეწველო პროექტების მენეჯმენტის სრულყოფის ღონისძიებები: დაგეგმვა, პროექტირება და მშენებლობა". სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  პროფესორი თამარ კილაძე

 5. ბადრი სოსელია . ,,საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების
პრობლემები და მათი გადაჭრის მიმართულებები
". სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  პროფესორი    გოდერძი ტყეშელაშვილი

 6. არსენ მებონია . ,,ეკონომიკურ სუბიექტთა ბუნებისა და
სტრუქტურის   სრულყოფა  საქართველოს ტრანსპორტსა და მანქანათმშენებლობაში
". სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  პროფესორი    გოდერძი ტყეშელაშვილი

 7. დავით ალადაშვილი . ,,ავტომობილების ეკოლოგიურობის ამაღლება  საწვავ-საზეთი მასალების რაციონალური გამოყენებით ". სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  პროფესორი    ჯუმბერ იოსებიძე

 8. მიხეილ ბეგიაშვილი . ,,ავტომობილის ძრავით დამუხრუჭების ეფექტიანობის ამაღლება აირგანაწილების მექანიზმის სრულყოფით ". სამეცნიერო ხელმძღვანელები:  პროფესორი    გიორგი აბრამიშვილი,  თამაზ ნატრიაშვილი

 9. რუსლან დიასამიძე . ,,საზღვაო გემების ამძრავთა მოთვალთვალე სისტემების და ვიბროდამცავი მოწყობილობების დინამიკური მოდელირება და კვლევა". სამეცნიერო ხელმძღვანელები:  პროფესორი     თამაზ მჭედლიშვილი


                                          2015 წელს წარმოდგენილი ავტორეფერატები


 1. დავით კუპატაძე. ,,ავტომობილების ეფექტიანობის ამაღლება შემზეთი მასალების ახალი დანამატის გამოყენებით". სამეცნიერო ხელმძღვანელები:   პროფესორი გიორგი აბრამიშვილი,
                           
პროფესორი ჯუმბერ იოსებიძე


2017 წელს წარმოდგენილი ავტორეფერატები


 1. ეკატერინე შილაკაძე. ,,ინოვაციური მენეჯმენტის განვითარება მცირე და საშუალო
ბიზნესის ფუნქციონირების ეფექტურობის გაზრდისათვის".
სამეცნიერო ხელმძღვანელები:   პროფესორი სოლიკო პავლიაშვილი

 2. ნინო ჭიჭინაძე. ვტოსატრანსპორტო საშუალების, როგორც ტექნიკურ-სამართლებრივი ობიექტის უსაფრთხოების კვლევა სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფესორი ვალერიან ხარიტონაშვილი, პროფესორი გიორგი აბრამიშვილი

 3.მამუკა ჩიხლაძე.საკონტეინერო-სარკინიგზო გადაზიდვების მენეჯმენტის ლოგისტიკური პრობლემები და მისი ეფექტიანობის გაუმჯობესება. ხელმძღვანელები: პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი, პროფესორი უმბერ იოსებიძე

 4.ავთანდილ ინასარიძე.მერქნის ნაკეთობათა დასამზადებლად გამოყენებული ახალი ძირითადი და დამხმარე მასალების ტექნიკურ–ეკონომიკური უპირატესობის დასაბუთება. ელმძღვანელები: პროფესორი ბ. ბოქოლიშვილი, ასოც. პროფესორი ი. ჩუთლაშვილი

 5.გიორგი დარახველიძე. ორმხრივი განივგადასატანი საბაგირო მორსათრევი დანადგარის საწევი ბაგირის გაანგარიშების მეთოდიკის დამუშავება. ხელმძღვანელები: პროფესორი ზ.ბალამწარაშვილი, პროფესორი ზ. ჩიტიძე

 6. ნათია ჭელიძე-ტყეშელაშვილი. მთაგორიან ტყეკაფებზე ხე-ტყის დამზადებისათვის კომპლექსური მექანიზაციის ტექნოლოგიური სქემების და მანქანა-დანადგარების შერჩევა და კვლევა.  ხელმძღვანელი: პროფესორი ზ.ბალამწარაშვილი