ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

26-12-2018 ბრძანება N05-04-11/1766
საშობაო არდადეგების შესახებ


25-12-2018 ბრძანება N01-09-10/318
სტუ-ს 2018 წლის 06 სექტემბრის N01-09-10/176 ბრძანების ცვლილების შესახებ


24-12-2018 ბრძანება N01-09-10/313
სტუ-ს რექტორის 2015 წლის 19 ივნისის N101 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


21-12-2018 ბრძანება N01-09-14/4140
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


19-12-2018 ბრძანება N01-09-10/312
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწოფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


27-11-2018 ბრძანება N01-09-10/281
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


26-11-2018 ბრძანება N01-09-10/279
საქართველოს ტექნიკური უნივერიტეტის 2018 წლის საშემოდგომო მიღებაზე მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების რეგისტრაციის ვადების შესახებ


16-11-2018 ბრძანება N01-09-10/275
სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


15-11-2018 ბრძანება N01-09-10/273
სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ


13-11-2018 ბრძანება N01-09-10/265
სასწავლო პროცესის მართვის შემდგომი სრულყოფისა და სტუდენტის/კურსდამთავრებულის პირადის საქმის წარმოების შესახებ


09-11-2018 ბრძანება N01-09-14/3464
მაგისტრატურაში ჩარიცხვის შესახებ


01-11-2018 ბრძანება N01-09-10/252
2018/2019 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში ინტენსიური სასწავლო კურსების გავლის შესახებ


31-10-2018 ბრძანება N01-09-10/251
სტუ-ს 2018 წლის 26 ოქტომბრის N01-09-10/240 ბრძანების ცვლილების შესახებ


31-10-2018 ბრძანება N01-09-10/248
სტუ-ში 2018 წლის შემოდგომაზე ორგანიზებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტტათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე პირველად საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


26-10-2018 ბრძანება N01-09-10/240
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ, რომელებზეც სწავლის საფასურს სრულად დააფინანსებს სახელმწიფო


16-10-2018 ბრძანება N01-09-14/2931
სტუ-ის 2018 წლის 3 ოქტომბრის N01-09-14/2652 ბრზანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


15-10-2018 ბრძანება N01-09-10/215
სტუდენტთა სტატუსის აღდგენისა და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ


09-10-2018 ბრძანება N01-09-14/2765
დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ


06-10-2018 ბრძანება N01-09-10/176
2018-2019 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


05-10-2018 ბრძანება N01-09-14/2729
2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებბრძანებები 1 - 20 of 753