ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

22-05-2019 ბრძანება N01-09-10/105
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2019 წლის საშემოდგომო მიღებაზე მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების რეგისტრაციის ვადების შესახებ


22-05-2019 ბრძანება N01-09-10/104
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


13-05-2019 ბრძანება N01-09-10/96
სტუ-ის დიზაინის საერთაშორისო სკოლიდან აკადემიურ საბჭოსა და წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატი) წარმომადგენლების არჩევნების დანიშვნის შესახებ


07-05-2019 ბრძანება N 01-09-10/90
სტუ-ის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულებიდან აკადემიური საბჭოსა და წარმომადგენლობითი საბჭოში (სენატში) წარმომადგენლების არჩევნების დანიშვნის შესახებ


02-05-2019 ბრძანება N01-09-10/87
სტუ-ში 2019 წლის გაზაფხულზე ორგანიზებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე, პირველად საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით, ტესტირების ჩატარების შესახებ


25-04-2019 ბრძანება N01-09-10/77
კონკურს "კრეათონი - ფიროსმანი ციფრულ სივრცეში" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა მონაწილეობის მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ


28-03-2019 ბრძანება N01-09-11/04
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 87-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ


11-03-2019 ბრძანება N01-09-10/45
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 27 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შეხაებ


07-03-2019 ბრძანება N01-09-14/708
2018-2019 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან დოქოტორანტურაში ჩარიცხვის სესახებ


04-03-2019 ბრძანება N01-09-10/37
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა ან/და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძლების შესახებ


11-02-2019 ბრძანება N01-09-10/24
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობის) შესახებ


11-02-2019 ბრძანება N01-09-10/23
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ


11-02-2019 ბრძანება N01-09-10/22
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


11-02-2019 ბრძანება N01-09-10/21
"კომისიის შექმნის შესახებ" სტუ-ს 2012 წლის 12 მარტის N29 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


25-01-2019 ბრძანება N05-04-11/55
სტუ-ს დიზაინის საერთაშორისო სკოლაში ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


23-01-2019 ბრძანება N01-09-10/11
2018-2019 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


17-01-2019 ბრძანება N91-09-10/06
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


15-01-2019 ბრძანება N01-09-10/05
სტუ-ს 2018 წლის პირველი ნოემბრის N01-09-10/252 ბრძანების ცვლილების შესახებ


15-01-2019 ბრძანება N01-09-10/04
სტუ-ს 2018 წლის 1 ოქტომბრის N01-09-10/195 ბრძანების ცვლილების შესახებ


15-01-2019 ბრძანება N01-09-10/03
სტუ-ს 2018 წლის 3 ოქტომბრის N01-09-10/199 ბრძანების ცვლილების შესახებბრძანებები 1 - 20 of 776