ფაკულტეტი-სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

ყველა სიახლე

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის წარმატება შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფუნდამენტური კვლევების კონკურსში

    სტუ-ს სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის და რ. დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის ერთობლივმა პროექტმა „ვიბრაციული ტექნოლოგიური პროცესების მათემატიკური მოდელირება და ახალი, მაღალეფექტური მანქანების დაპროექტება“ (სამეცნიერო ხელმძღვანელი პროფ. ვ. ზვიადაური) გაიმარჯვა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფუნდამენტური კვლევებისათვის 2017 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსში.
     პროექტის პრობლემატიკა დაკავშირებულია ფხვიერი მასალების ვიბრაციული ტექნოლოგიური პროცესების კვლევასა და ახალი მანქანების დაპროექტებასთან, რაც ხელს შეუწყობს სამთო ქანების გადამუშავება-გამდიდრების და სხვა ტექნოლოგიური პროცესების გაუმჯობესებას.

   


სახელმწიფო დაფინანსება ბაკალავრიატის სამთო და გეოინჟინერიის
პროგრამის სტუდენტებისათვის

   პირველად მიმდინარე სასწავლო წელს აბიტურიენტები, რომლებიც აირჩევენ სამთო და გეოინჟინერიის საგანმანათლებლო პროგრამას სახელმწიფო დაფინანსებას მიიღებენ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს  და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გადაწყვეტილებით ამ ეტაპზე აღნიშნული სპეციალობის 70 სტუდენტს ექნება საშუალება უმაღლესი განათლება უფასოდ მიიღოს. იმის  გათვალისწინებით, რომ საქართველოში 1000-ზე მეტი საწარმოა, რომელიც წიაღისეულის მოპოვებას და გადამუშავებას ახორციელებს, კურსდამთავრებულებს დასაქმების ჩინებული საშუალება ექნებათ. მით უმეტეს, რომ ეს საწარმოები სამთო და საინჟინრო გეოლოგიური პროფილის ახალგაზრდა სპეციალისტების დეფიციტს განიცდიან. 

 განაწყვეტილებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს სამთო და გეოლოგიური დარგების აღორძინებისათვის, რაც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების საწინდარია. 


2017/18 სასწავლო წლისათვის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის 6  სადოქტორო  პროგრამაზე
  წარმოდგენილი სადისერტაციო სავარაუდო თემები


საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგეტნტი ფაკულტეტების მიხედვით

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლისათვის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტი ფაკულტეტების მიხედვით