წიგნადი ფონდი

სტუ-ს ცენტრალური ბიბლიოთეკის ფონდის სტრუქტურა მიმართულებების მიხედვით

 • ტექნიკური მეცნიერებანი: 
  მათემატიკა; 
  ფიზიკა; 
  ქიმია; 
  გეოლოგია; 
  სამთო საქმე; 
  სამშენებლო საქმე; 
  საინჟინრო საქმე; 
  მანქანათმშენებლობა; 
  საინფორმაციო და გამოთვლითი ტექნიკა; 
  ელექტროტექნიკა; 
  ენერგეტიკა; 
  სატრანსპორტო (საავტომობილო, სარკინიგზო, გემთმშენებლობა, საავიაციო ტრანსპორტი); 
  არქიტექტურა; 
  კავშირგაბმულობა; 
  მეტალურგია.
 • საზოგადოებრივი მეცნიერებანი: 
  ფილოსოფია; 
  რელიგია; 
  ისტორია; 
  ფილოლოგია; 
  გეოგრაფია; 
  იურიდიული; 
  ეკონომიკა (ფინანსები, მარკეტინგი, მენეჯმენტი, მაკრო-მიკრო ეკონომიკა, საერთაშორისო ბიზნესი, საბუღალტრო აღრიცხვა); 
  ჟურნალისტიკა; 
  ენათმეცნიერება; 
  სახელმწიფო მართვა.
  ბიბლიოთეკის ფონდში დიდი რაოდენობითაა ენციკლოპედიები, ლექსიკონები და სხვადასხვა სასწავლო-სამეცნიერო კვლევითი ორგანიზაციების სამეცნიერო შრომები, მათ შორის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა.
  სტუ-ს საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის ფონდში ინახება მნიშვნელოვანი საენათმეცნიერო და მხატვრული ლიტერატურა. 
  სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში ინახება ის საკანდიდატო და სადოქტორო დისერტაციები, რომელთა დაცვა მოხდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შესაბამის, სხვადასხვა სამეცნიერო საბჭოზე (1994 წლამდე დაცული დისერტაციები გადაცემულია პარალმენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში). სამეცნიერო ბიბლოთეკა ემსახურება სტუ-ს სტუდენტებს – ბაკალავრებს, მაგისტრებს და დოქტორანტებს; სტუ-ს პროფესურას. 

  მომხმარებელს ასევე ვთავაზობთ საბიბლიოთეკო ფონდის ქვემოთ მოტანილი მიმართულებების ელექტრონულ კატალოგს (1990 წლიდან დღემდე):
   
  მათემატიკა
  ფიზიკა
  ქიმია
  გეოლოგია
  სამთო საქმე
  სამშენებლო საქმე
  საინჟინრო საქმე
  მანქანათმშენებლობა
  საინფორმაციო და გამოთვლითი ტექნიკა
  ელექტროტექნიკა
  ენერგეტიკა
  სატრანსპორტო (საავტომობილო, სარკინიგზო, გემთმშენებლობა, საავიაციო ტრანსპორტი)
  არქიტექტურა
  კავშირგაბმულობა
  მეტალურგია
  ფილოსოფია
  რელიგია
  ისტორია
  ფილოლოგია
  გეოგრაფია
  იურიდიული
  ეკონომიკა (ფინანსები, მარკეტინგი, მენეჯმენტი, მაკრო-მიკრო ეკონომიკა, საერთაშორისო ბიზნესი, საბუღალტრო აღრიცხვა)
  ჟურნალისტიკა
  ენათმეცნიერება
  სახელმწიფო მართვა.
   
  ბიბლიოთეკა სთავაზობს მკითხველებს შემდეგ სერვისს:
  ·   წიგნების ძებნა მონაცემთა ბაზაში;
  ·   წიგნებისა და ჟურნალების ძებნა ინტერნეტში;
  ·   სარგებლობა ინტერნეტით და ელ–ფოსტით;
  ·   სარგებლობა ინტერნეტ–საიტებით: http://search.epnet.com/http://journals.cambridge.org/; http://royalsocietypublishing.org/journals
  ·   სარგებლობა წიგნების ელექტრონული ვერსიებით.