ჩვენს შესახებ

დებულება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ცენტრალური ბიბლიოთეკა


1.    ზოგადი დებულებანი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა წარმოადგენს უნივერსიტეტის ძირითად სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც ფუნქციონირებს საქართველოს კონსტიტუციის, „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდების, ამ დებულებისა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

დებულება განსაზღვრავს საუნივერსიტეტო სამეცნიერო ცენტრალური ბიბლიოთეკის და მისი საფაკულტეტო ფილიალების ფუნქციებსა და საქმიანობის ძირითად მიმართულებას.

2.    ბიბლიოთეკის ფუნქციები

ცენტრალური ბიბლიოთეკა წარმოადგენს საუნივერსიტეტო, საინფორმაციო და საგანმანათლებლო სტრუქტურას, რომელიც უზრუნველყოფს სტუდენტთა, მაგისტრთა, დოქტორანტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა საბიბლიოთეკო მომსახურებას საბიბლიოთეკო ბეჭდური და ელექტრონული ერთეულებით, როგორც სამკითხველო დარბაზებში, ასევე დროებით მფლობელობაში გადაცემას.

სტუ-ს ფაკულტეტებზე არსებული ბიბლიოთეკები წარმოადგენენ ცენტრალური სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ფილიალებს.

ცენტრალური ბიბლიოთეკა კოორდინაციას უწევს ფაკულტეტების ბიბლიოთეკების მუშაობას, ცენტრალიზებული წესით უზრუნველყოფს მათ დაკომპლექტებას ახალი სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურით.

ცენტრალური ბიბლიოთეკის მუშაობა განისაზღვრება წლიური გეგმით, რომელსაც ამტკიცებს ამავე სტრუქტურის ხელმძღვანელი.

ცენტრალური ბიბლიოთეკა სხვადასხვა ფაკულტეტებიდან „მოიპოვებს“ შესაძენი ლიტერატურის ნუსხას და უზრუნველყოფს წიგნად და პერიოდულ (როგორც ბეჭდურ, ასევე ელექტრონულ) გამოცემათა შეძენას, აღრიცხვას, საბიბლიოთეკო სტანდარტებით დამუშავებას, მოვლა-შენახვასა და გაცემას სტუდენტებზე და პროფესორ-მასწავლებლებზე.

უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია (სენატი) სამეცნიერო ბიბლიოთეკას ყოველწლიურად გამოუყოფს ფინანსურ წყაროს, დამტკიცებულს წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ. ეს უკანასკნელი წარმოადგენს საბიბლიოთეკო ერთეულების ძირითად საფინანსო საშუალებას.

წიგნადი ფონდის დაფინანსებაში ასევე აქტიურად მონაწილეობენ ფაკულტეტები თავიანთი სპეციფიკური ინტერესებით და ფინანსური წყაროებით.

იერარქიულად სამეცნიერო ბიბლიოთეკა შედის სტუ-ს რექტორს ექვემდებარება, ხოლო ადმინისტრაციის მიერ გამოყოფილი ფინანსების განკარგვისას ბიბლიოთეკის დირექცია ანგარიშვალდებულია ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის წინაშე.

ყველა სახის საბიბლიოთეკო ერთეულისთვის გამოყოფილი საფინანსო წყაროს გადანაწილება ხდება ცენტრალური ბიბლიოთეკისა და ფაკულტეტთა საჭიროებისა და ინტერესის გათვალისწინებით.

ცენტრალური ბიბლიოთეკა ემსახურება მხოლოდ სტუ-ს სტუდენტებს - ბაკალავრებს, მაგისტრებს, დოქტორანტებს და პროფესორ-მასწავლებლებს.

ცენტრალური ბიბლიოთეკის ფონდით სარგებლობის ერთჯერადი ვადაა: სტუდენტების, მაგისტრებისა და დოქტორანტებისათვის - ერთი სემესტრი (ექვსი თვე), ხოლო პროფესორ-მასწავლებელთათვის და სხვა პერსონალიისთვის არანაკლებ ერთი თვე, რის შემდეგაც წიგნით სარგებლობისთვის სავალდებულოა საბიბლიოთეკო ერთეულის ხელახალი რეგისტრაცია.

ცენტრალური ბიბლიოთეკის ფონდში საბიბლიოთეკო ერთეულის ერთი ან ორი ეგზემპლარის არსებობისას ან რარიტეტულ გამოცემის მოთხოვნისას აბონენტი აღნიშნული საბიბლიოთეკო ერთეულით ისარგებლებს მხოლოდ შესაბამისი პროფილის სამკითხველო დარბაზებში.

უნივერსიტეტში დაცული დისერტაციებით სარგებლობა დასაშვებია მხოლოდ სამკითხველო დარბაზში.

ცენტრალური ბიბლიოთეკის ელექტრონული წიგნების დარბაზი უზრუნველყოფს მკითხველთა მომსახურებას შესაბამისი ლიტერატურით დარბაზში ან, ავტორის თანხმობისას, მისი ასლის მკითხველისთვის გადაცემით.

ცენტრალური ბიბლიოთეკა აწყობს სხვადასხვა იშვიათი, უნიკალური, სამეცნიერო თუ სასწავლო შინაარსის მქონე ბეჭდური ერთეულების, ასევე ხელოვნების ნიმუშების მუდმივმოქმედ და პერიოდულ გამოფენებს.

ცენტრალური ბიბლიოთეკა საჭიროებისას ახორციელებს წიგნთგაცვლას საბიბლიოთეკათაშორისო აბონენტების (ბშა-ს) საშუალებით.

 

ცენტრალური ბიბლიოთეკა პასუხისმგებელია:

ა) პერიოდული გამოცემების, წიგნებისა და ჟურნალების ბეჭდური და ელექტრონული ვერსიების მიღებაზე. ბ) ჰუმანიტარული და ტექნიკური დარბაზების, ბიბლიოთეკის საფაკულტეტო ფილიალების სწორად დაკომპლექტებასა და გამართულ მუშაობაზე, გ) საერთაშორისო ონლაინხაზებთან წვდომაზე, დ) სხვადასხვა ბიბლიოთეკებიდან ელექტრონული ინფორმაციის მიღებაზე.

საბიბლიოთეკო ერთეულების დაკარგვისას აბონენტი იხდის ჯარიმას სენატის მიერ განსაზღვრული წესით ან იძენს ლიტერატურას ბიბლიოთეკის ინტერესებიდან გამომდინარე.

ბიბლიოთეკის დირექცია ზრუნავს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებაზე და ამ მხრივ აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციასთან და საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული საინფორმაციო ქსელის კონსორციუმთან.

3.    ბიბლიოთეკის სტრუქტურა

ცენტრალურ ბიბლიოთეკას ხელმღძვანელობს ბიბლიოთეკის დირექტორი, რომელსაც ირჩევს სტუ-ს აკადემიური საბჭო და არის ამავე უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი.

ცენტრალურ ბიბლიოთეკის სტრუქტურა და პერსონალიის (ბიბლიოთეკარების) ოდენობას განისაზღვრავს სტუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭო ბიბლიოთეკის დირექციის მიერ შემოთავაზებული სქემით.

ცენტრალურ ბიბლიოთეკის თანამშრომლებს თანამდებობებზე ნიშნავს ან თანამდებობიდან ათავისუფლებს უნივერსიტეტის რექტორი (ან ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი) ბიბლიოთეკის დირექტორის წარდგინებით.

  ბიბლიოთეკის საკონსულტაციო ორგანოს წარმოადგენს საბიბლიოთეკო საბჭო.

4.    დასკვნითი დებულებები

დებულება ძალაშია სტუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ მისი დამტკიცებიდან.

დებულება ძალას კარგავს ახალი დებულების დამტკიცების ან/და ბიბლიოთეკის ლიკვიდაციის შემთხვევაში.