07 მარტ

პროექტი "შეხვედრები დამსაქმებლებთან" - ცნობილი საწარმოებისა და კომპანიების წარმომადგენლები სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე

21 და 28 თებერვალს, „შეხვედრები დამსაქმებლებთან“ პროექტის ფარგლებში, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე გაიმართა შეხვედრები საქართველოს ცნობილი საწარმოებისა და კომპანიების წარმომადგენლებთან
05 თებ

კონკურსი

შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებსა კონკურს ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის ინსპექტორის პოზიციაზე
სიახლეების სრულად ნახვა

განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები

 1. ალექსანდრე ჯიშიაშვილი ერთგანზომილებიანი ნანოსტრუქტურების მიღება და კვლევა
  ხელმძღვანელი -  პროფ. დ. ჯიშიაშვილი
 2. ანა ფიცხელაური სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების ეროვნული ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის დამუშავება
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ი. გოცირიძე 
 3. გიორგი გიგილაშვილი მხედველობის ველის კომპიუტერული ანალიზატორი
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ზ. ღურწკაია
 4. მარიამ წიკლაური ტელემედიცინის მობილური სადგურის დამუშავება
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ი. გოცირიძე პროფ. ზ. ღურწკაია
 5. ირაკლი ბულია Web-აპლიკაციების დაპროექტება და რეალიზაცია ელექტრონული ბიზნესის მართვაში 
  ხელმძღვანელი -  პროფ. გ. სურგულაძე
 6. შორენა ხიზანიშვილი ერთიან ტექნოლოგიურ ციკლში GaAs სტრუქტურის მიღების პროცესის დამუშავება 
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ი. კალანდაძე
 7. ლევან ჯიქიძე ბირჟის ორგანიზაციის ქსელური მოდელის დამუშავება 
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ზ. გასიტაშვილი, პროფ. კ. კამკამიძე.
 8. ლალი ტოკაძე გამოსახულებათა ვეივლეტ და სხვა შეკუმშვის მეთოდების კვლევა და გამოყენება სამედიცინო ამოცანების გადაწყვეტისას
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ი. ჩხეიძე
 9. ეკატერინე ბოჭორიძე სიმპლექსზე გეგმების მახასიათებლების კვლევა კომპონენტების გაზომვათა განუსაზღვრელობის
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ი. ზედგინიძე, პროფ. ნ. ბერაია
 10. ეკატერინე გვარამია მესამე რიგის როტატაბელური გეგმების თვისებების კვლევა ექსპერიმენტის შეცდომების პირობებში
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ნ. ბერაია
 11. ვლადიმერ ადამია ინფო-საკომუნიკაციო ქსელების საიმედოობის შეფასების და ამაღლების მოდელები ხელმძღვანელი -  პროფ. ი. მიქაძე, პროფ. რ. კაკუბავა
 12. ნინო ჯოჯუა მტყუნებამდგრადი ტექნიკური სისტემების შექმნის პრობლემები და მათი გადაწყვეტის ეფექტური მეთოდები
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ი. მიქაძე,  პროფ. რ.კაკუბავა
 13. ნატო თუშიშვილი საქართველოს მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების ანალიზი ფრანგიშვილი-ობგაძის მოდელის ბაზაზე 
  ხელმძღვანელი - პროფ. თ. ობგაძე
 14. თამარ მენაბდე ხარისხის მართვა საგანმანათლებლო სისტემაში 
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ი. ზედგინიძე, პროფ. რ. ჟვანია
 15. ლალიტა დარჩიაშვილი ურანის ბინარული და სამკომპონენტიანი ნაერთებისა და სელენიდების იშვიათმიწა ელემენტებთან მყარი ხსნარების მაგნიტური თვისებები
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ზ ჩაჩხიანი
 16. ვლადიმერ მიქელაშვილი მანგანუმშემცველი გახსნილი მაგნიტური ნახევარგამტარები
  ხელმძღვანელი -  პროფ. პ.კერვალიშვილი
 17. გენადი გელაშვილი ღრმა ბურღვის საბურღი დანადგარების როტორული მაგიდის ელექტროამძრავის სისტემების კვლევა
  ხელმძღვანელი -  პროფ. გ. მაჩაბელი, პროფ. ნ. მჭედლიშვილი
 18. გიორგი კობახიძე სპილენძის ფუძის შენადნობებში შინაგანი ხახუნის პროცესების სტრუქტურული ასპექტების გამოკვლევა 
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ე. ქუთელია
 19. ბეჟან კოტია ელექტრონების და პოლარონების ძვრადობის კვანტური თეორიის ზოგიერთი საკითხი ნახევარგამტარებსა და იონურ კრისტალებში
  ხელმძღვანელი -  პროფ.
 20. ვლადიმერ მიქელაშვილი ნახევარგამტარული სპინტრონიკის ფართოზონიანი გახსნილი მაგნიტური ნახევარგამტარები
  ხელმძღვანელი -  პროფ. პ.კერვალიშვილი
 21. ეკატერინე როჭიკაშვილი დაკავშირებული ელექტრული წრედების მათემატიკური მოდელების პროგრამული დამუშავება
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ზ.წვერაიძე
 22. თეა ხუციშვილი ზოგიერთი მაღალგანზომილებიანი დინამიკური სისტემის მასშტაბური ინვარიანტობისა და არაწრფივი სტრუქტურის კვლევა
  ხელმძღვანელი - პროფ. თ. მაჭარაშვილი
 23. ლინა მღებრიშვილი ინფორმაციის დაცვა კომპიუტერულ ქსელებში
  ხელმძღვანელი - პროფ. მ.თევდორაძე, პროფ.ნ. ლომინაძე
 24. მაია ჭაბაშვილი ჰოლის W-ხარისხოვანი ჯგუფების და ლის ალგებრების მესერული იზომორფიზმები
  ხელმძღვანელი - პროფ. ა. თავაძე
 25. რამაზ ცერცვაძე ტექნოლოგიური აგრეგატების ელექტროავტომატიკის სქემების სტანდარტიზაციისა და ოპტიმიზაციის მეთოდების დამუშავება და გამოკვლევა
  ხელმძღვანელი - პროფ. ი. ზედგინიძე
 26. გულნარა კოტრიკაძე ინფორმაციის დაცვა კომპიუტერულ სისტემებში
  ხელმძღვანელი - პროფ. ს ცირამუა
 27. ნანული მიქიაშვილი მრავალარხიანი მომსახურე სისტემების საიმედოობის და ეფექტურობის პროგნოზირების ადაპტური მოდელები
  ხელმძღვანელი - პროფ. ი, მიქაძე
 28. დავით ნარიმანაშვილი გამოსახულებათა ეფექტური კოდირება მორფოლოგიური და ფრაქტალური აგებების საფუძველზე
  ხელმძღვანელები - პროფ. ნ. ხარატიშვილი, პროფ. ი. ჩხეიძე
 29. ნინო ლოლაშვილი კორპორაციული ქსელის ძირითადი პარამეტრების ოპტიმალური შერჩევის პრინციპის დამუშავება დასახელებული პარამეტრის მინიმიზაციის ბაზაზე 
  ხელმძღვანელი - პროფ. ა. ჩადუნელი
 30. ლილი ლობჟანიძე კომპიუტერული ქსელის წარმადობის ამაღლება ოპტიმალური მარშრუტიზაციის შერჩევით და ნაკადების  მართვის ამოცანის გადაწყვეთით
  ხელმძღვანელი - პროფ. ნ.ლომინაძე
 31. მაიერ ალექსანდრე გამოთვლითი სისტემების ექსპლუატაციის პროცესის საიმედობის ამაღლების მეთოდების დამუშავება 
  ხელმძღვანელი - პროფ. კ. კამკამიძე
 32. მაია ოხანაშვილი მარკეტინგის იმიტაციური მოდელების აგება და კვლევა ობიექტ_ორიენტირებული მეთოდებით
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. სურგულაძე
 33. ლოლიტა ბეჟანიშვილი  პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის კოლექ¬ტიური მეთოდების სწავლების პროცესების მოდელირება
  ხელმძღვანელი - პროფ. ზ. ბოსიკაშვილი
 34. მალხაზი ჭელიძე  კრიპტოსისტემისა და ციფრული ხელმოწერის ალგორითმების სინთეზისათვის 
  ხელმძღვანელი - პროფ. რ. მეგრელიშვილი
 35. მაკა ხართიშვილი მუნიციპალური სისტემების სოციალურ-ეკონომიკური     განვითარების ინტეგრირებული  კომპიუტერული  მოდელის დამუშავება 
  ხელმძღვანელი - პროფ.  ზ.გასიტაშვილი  ა.ფრანგიშვილი
 36. მიხეილი მანუკოვი   ტელემედიცინის კომპიუტერული ქსელების ეფექტურობის ამაღლება 
  ხელმძღვანელი - პროფ. კ. კამკამიძე
 37. მერაბ თავართქილაძე თბოგადაცემის პროცესის მათემატიკური აღწერა, მოდელირება და მართვა თბოენერგეტიკულ დანადგარებში
  ხელმძღვანელი - პროფ.  ნ. ჯიბლაძე 
 38. ლალი ჩახვაშვილი მიკრო და ნანო კომპონენტების საფუძველზე თანამედროვე ელექტრონული მოწყობილობების აგების პრინციპები
  ხელმძღვანელი - პროფ.  პ. კერვალიშვილი
 39. თეიმურაზ ტაბატაძე ელექტრონულ კომპონენტთა საიმედოობაზე დაჩქარებული გამოცდების შემუშავება და კვლევა 
  ხელმძღვანელი - პროფ. ო. ნამიჩეიშვილი
 40. სერგო სერგეევი იურიდიულ-სამართლებრივი დოკუმენტაციის შინაარსის კლასიფიკაციის ავტომატიზებული სისტემა
  ხელმძღვანელი - პროფ. ლ. ჩხაიძე
 41. გიორგი მაისურაძე  კვების პროდუქტების დამზადების მართვის ექსპერტული სისტემა
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. გოგიჩაიშვილი
 42. გიორგი შენგელია საინჟინრო გეომეტრიის საფუძვლების მეთოდოლოგია და მისი კომპიუტერული მხარდაჭერა
  ხელმძღვანელი - ა. შავგულიძე  
 43. ნანა მაღლაკელიძე  არაწრფივი დინამიკური ობიექტების მართვის სისტემებისსინთეზი სინერგეტიკული მეთოდებით
  ხელმძღვანელი - პროფ. ვ. სესაძე
 44. მაია მიქელაძე თავის ტკივილის სინდრომზე დაფუძნებული ექიმის გადაწყვეტილების მხარდამჭერი ექსპერტული სისტემა
  ხელმძღვანელი -  აკადემიკოსი ვ.ჭავჭანიძე
 45. გიორგი ბაღათურია ჰიპერბოლური ამოცანების რამდენიმე არაწრფივი ვარიანტიშერეული ტიპის კვაზიწრფივ განტოლებათა ერთიკლასისათვის
  ხელმძღვანელი - პროფ. ჯ. გვაზავა
 46. ქეთევან დავითაძე ტულიუმის, პრაზეოდიუმის და ნეოდიუმის ერთნახევრიანი სულფიდების თხელი ფირების მიღება, ლეგირება და ფიზიკური თვისებები
  ხელმძღვანელი - პროფ. ზ. ჯაბუა
 47. ელისაბედი ასაბაშვილი წყლის რესურსების განაწილება და მართვა სარწყავ სისტემებში
  ხელმძღვანელი - პროფ. ზ. წვერაიძე   მ. ვართანოვი
 48. გოჩა დალაქიშვილი  ენერგოსისტემების მდგრადობის გამოკვლევა არაწრფივი დინამიკის მეთოდების საშუალებით
  ხელმძღვანელი - პროფ. ვ. სესაძე
 49. ხათუნა აბულაშვილი საგადასახადო სისტემისათვის ინფორმაციული უზრუნველყოფის სისრულის და წინააღმდეგობითობის მოდელების აგების პრინციპების დამუშავება და კვლევა
  ხელმძღვანელი - პროფ.  ზ. ბოსიკაშვილი
 50. ირინა ვაჭარაძე ბიზნეს პროგრამების ექსპერტულ შეფასებებში მხარდამჭერი გადაწყვეტილებების მიღების მეთოდებისა და მოდელების შემუშავება
  ხელმძღვანელი - პროფ.  გ. სურგულაძე
 51. ეკატერინე მაღრაძე  საგადასახადო სისტემის მუშაობის შეფასებისმოდელების დამუშავება და კვლევა
  ხელმძღვანელი - პროფ.  ზ. ბოსიკაშვილი
 52. მეგი გიუტაშვილი ინტელექტუალური რესურსების მოდელირება და მართვა ქსელური ტექნოლოგიებით
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. სურგულაძე
 53. მალხაზ ბიბილური ნამზადთა საიმედობის გაზრდის მიზნით ნეიტრონული დასხივების გავლენა ითონების ფიზიკო-მექანიკურ თვისებებზე
  ხელმძღვანელი - პროფ. ზ. ჩაჩხიანი, პროფ. რ. ცხვედაძე
 54. მარინა კაშიბაძე განაწილებულ სისტემებში ინფორმაციული რესურსების მართვის ინსტრუმენტული საშუალებების დამუშავება
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. სურგულაძე
 55. ცაცა ნამჩევაძე მასობრივი მომსახურების გამოთვლითი სისტემების ანალიზი მათი საიმედოობის გათვალისწინებით
  ხელმძღვანელი - პროფ. ი. მიქაძე 
 56. კახა გორგიძე ფორმის მახსოვრობის ეფექტი და ზედრეკადობა ტიტანის ზოგიერთ შენადნობში
  ხელმძღვანელი - პროფ. თ. ფერაძე
 57. სერგო გოთოშია ლაზერული რამან-სპექტროსკოპიით ზოგიერთი ნახევარგამტარის ფუნდამენტური ოპტიკური თვისებების გამოკვლევა და იონური ინპლან¬ტა¬ციის ზეგავლენა მათ რამან-სპექტრზე
  ხელმძღვანელი - პროფ. ვ. ვავილოვი
 58. ვასილ ხაჩიძე არაფორმალიზებული ცოდნის წარმოდგენის ბაზაზე ექსპერტული სისტემების გენერატორის აგების მეთოდების კვლევა
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. გოგიჩაიშვილი, პროფ. ვ. ჟალბი- (საფრანგეთი)
 59. გოჩა ჩავლეშვილი ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თანაკვეთის წირების აგება ტოპოლოგიური და კვადრატული გარდაქმნების გამოყენებით
  ხელმძღვანელი - პროფ. ა. ლაშხი
 60. ციური ნოზაძე გორის უნივერსიტეტი მათემატიკური და საანგარიშო მანქანები და მოწყობილობები
  ხელმძღვანელი - პროფ. რ. სამხარაძე
 61. მარინე ჩხიტუნიძე მაგნიტური ველის ტოპოლოგიური თავისებურებები დედამიწის მაგნიტოსფეროს დღის მხარის საზღვრის მახლობლად
  ხელმძღვანელი - პროფ. ზ. კერესელიძე
 62. ალბერტ რურუა. მოძრავი ობიექტის რთული ტექნიკური სისტემების ექსპლუატაციის საიმედოობის და უსაფრთხოების მოდელები
  ხელმძღვანელი - პროფ.ი. მიქაძე, პროფ. ტეფნაძე.
 63. ირმა დავითაშვილი თვითმფრინავის ფრთის პროფილის ოპტიმიზაცია
  ხელმძღვანელი - პროფ. თ.ობგაძე
 64. თინიკო მშვიდობაძე გორის უნივერსიტეტი ინფორმაციული ტექნოლოგიები ენერგოსისტემის შეფასებასა და პროგნოზირებაში
  ხელმძღვანელი - პროფ. კ. კამკამიძე
 65. პლატონ მანჯავიძე. ახალი უკონტაქტო ინდუქციური გარდამქმნელების აგების პრინციპები მუდმივი მაგნიტური ენერგიის გამოყენებით
  ხელმძღვანელი - პროფ. ო. ლაბაძე
 66. ია მოსაშვილი.  მულტიმედია ოპტიმალური მართვის თეორიაში
  ხელმძღვანელი - პროფ. თ. ობგაძე, პროფ. ნ. მჭედლიშვილი
 67. გურამ ბოკუჩავა პოლიკრისტარლური კრემნიუმ გერმანიუმის ფიზიკო მექანიკური და ელექტრო ფიზიკური თვისებები Si1-xGex(0.1≤x≤0.3) 
  ხელმძღვანელი -  პროფ.  გ. დარსაველიძე
 68. ირაკლი ცხვედაძე  ტექნოლოგიური პროცესების ეფექტური ყოფაქცევის მეთოდების დამუშავება ინფორმაციულ სისტემებში
  ხელმძღვანელი -  პროფ. გ. გოგიჩაიშვილი
 69. ცერგო მონუკოვი  ყბა-სახის არის დაავადებათა დიაგნოსტიკის ექსპერტული სისტემა
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. გოგიჩაიშვილი
 70. მარინა ჩხარტიშვილი  მაგნიტური რეზონანსის ხაზის ფორმა და რელაქსაციის დრო მყარ სხეულებში იზოტროპული და ანიზოტროპული სპინური ურთიერთქმედებებით
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ე. ხალვაში
 71. ბესარიონ ჩიხრაძე  თანამედროვე სატრანსპორტო საშუალებებში ელექტრომაგნიტური თავსებადობის დიაგნოსტიკისა და ანალიზის ექსპერტული სისტემა
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. გოგიჩაიშვილი
 72. გულნარა ჯანელიძე ქსელში მატერიალური ნაკადების ოპერატიული მართვის სისტემა
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. გოგიჩაიშვილი