07 მარტ

პროექტი "შეხვედრები დამსაქმებლებთან" - ცნობილი საწარმოებისა და კომპანიების წარმომადგენლები სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე

21 და 28 თებერვალს, „შეხვედრები დამსაქმებლებთან“ პროექტის ფარგლებში, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე გაიმართა შეხვედრები საქართველოს ცნობილი საწარმოებისა და კომპანიების წარმომადგენლებთან
05 თებ

კონკურსი

შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებსა კონკურს ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის ინსპექტორის პოზიციაზე
სიახლეების სრულად ნახვა

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი
ზურაბ ბაიაშვილი – სრული პროფესორი
ტელ: (+995 32) 364075; 64-73
ელ. ფოსტა: z.baiashvili@gtu.ge
ია ირემაძე
ტელ: (+995 32) 364075; 64-73
ელ. ფოსტა: kokosha_66@mail.ru

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, რომელიც მოქმედებს ფაკულტეტის დებულების შესაბამისად, აწარმოებს სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შედეგებისა და აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების ხარისხის სისტემატურ შეფასებას.
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური:
  • სისტემატურად აფასებს უნივერსიტეტში მიმდინარე სასწავლო და სამენიერო-კვლევით პროცესებს;
  • მონაწილეობს პროგრამული ატესტაციისათვის ფაკულტეტის მომზადებაში;
  • ამყარებს მჭიდრო კავშირს და თანამშრომლობს საზღვარგარეთის ქვეყნების უმაღლესი სასწავლებლების შესაბამის სამსახურებთან ხარისხის კონტროლის გამჭვირვალე კრიტერიუმებისა და მათი უზრუნველყოფის მეთოდოლოგიის ჩამოსაყალიბებლად;
  • ხელს უწყობს სწავლების ხარისხის მაღალი დონის უზრუნველყოფას სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების გამოყენების გზით.