ფაკულტეტი

დებულება


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სამშენებლო  ფაკულტეტი

დებულება


შემუშავებულია ფაკულტეტის საბჭოს მიერ
ოქმი #.15. 20. 11.2015  წელი       დამტკიცებულია სტუ-ს სენატის მიერ
                           დადგენილება  #  2016  წელითბილისი

2015