რესურსები

საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკაქართული ლიტერატურა
რუსული ლიტერატურა
უცხოური ლიტერატურა
ჟურნალები

სტუდენტის სახელმძღვანელო არქიტექტორ–ტექნიკოსი.