სტრუქტურა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია

უნივერსიტეტის რექტორი 
არჩილ ფრანგიშვილი 
აკადემიკოსი 

მის: კოსტავას ქ. N77, ადმინისტრაციული 
კორპუსი, III სართული, 
ტელ. 2 36 51 52
ფაქსი: 2 36 51 55  


 


რექტორის
 აპარატი 
ტელ: 2 36 51 52; 64 21

ვიცე-რექტორი 
ლევან კლიმიაშვილი
  პროფესორი 

მის: კოსტავას ქ. N77, ადმინისტრაციული კორპუსი,
III სართული, 
ტელ./ფაქსი: 2 36 53 50

 

 

ტელ: 2 36 51 95; 65 26

რექტორის მოადგილე მეცნიერების დარგში
ზურაბ გასიტაშვილი
  პროფესორი

მის: კოსტავას ქ. N77, ადმინისტრაციული კორპუსი,
III სართული, 
ტელ: 2 36 36 73; 60 2 36   ფაქსი:  2 36 54 50

 

 

ტელ: 2 36 33 21; 60 41
 
კომერციალიზაციის დეპარტამენტი
ტელ: 2 36 51 93; 67 61

 ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი  
ქეთევან ქოქრაშვილი
სამართლის დოქტორი.  პროფესორი 

მის: კოსტავას ქ. N77, ადმინისტრაციული კორპუსი, 
სართული, II სართული,
ტელ: 2 36 52 34; 68 00 

 

 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი 
ტელ: 2 36 52 94; 69 61

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი  
გიორგი ძიძიგური 
  პროფესორი, 

მის: კოსტავას ქ. N77, ადმინისტრაციული 
კორპუსი, III სართული, 
ტელ: 2 36 38 09; 61 73


 

 
 
 

პერსპექტიული განვითარების სამსახურის უფროსი 
თამაზ ბაციკაძე
 პროფესორი,

მის: კოსტავას ქ. N77, ადმინისტრაციული 
კორპუსი, III სართული, 
ტელ: 2 36 50 30; 66 77 

 

 

საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტებისსამსახურის უფროსი 
ოთარ ზუმბურიძე
  პროფესორი,

მის: კოსტავას ქ. N77, ადმინისტრაციული 
კორპუსი, II სართული, 
ტელ: 2 36 51 73; 67 00

 

 

აკადემიური საბჭო 
თავმჯდომარე – სტუ-ის რექტორი არჩილ ფრანგიშვილი
აკადემიკოსი

მის: კოსტავას ქ. N77, ადმინისტრაციული კორპუსი, III სართული, 
ტელ. 2 36 51 52
ფაქსი: 2 36 51 55 

წარმომადგენლობითი საბჭო 
სპიკერი ჯემალ გახოკიძე
ტელ: 2 36 53 96; 66 12 


სტრუქტურული ერთეულები

სწავლების დეპარტამენტი 
დეპარტამენტის უფროსი
 იური ლომიძე  
ტელ: 2 36 51 95; 65 26


სასწავლო პროცესის მეთოდური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი - გიორგი აბრამიშვილი
ტელ.: 2 36 52 71; 64 61 
მის.: კოსტავას ქ. N77, ადმინისტრაციული  
კორპუსი, III სართული, ოთახი 342 


ასწავლო პროცესის მონიტორინგის დეპარტამენტი 
დეპარტამენტის უფროსი
 დავით გურგენიძე  
ტელ:

 

საუნივერსიტეტო საგამოცდო ცენტრი

ცენტრის უფროსი დავით კაპანაძე
ტელ:

 

დიპლომების განყოფილება 
განყოფილების უფროსი - ლია მსხილაძე 
ტელ: 2 38 65 97; 60 53

 

მეცნიერების დეპარტამენტი 
დეპარტამენტის უფროსი
 - დავით თავხელიძე 
ტელ: 2 36 33 21; 60 41

 

კომერციალიზაციის დეპარტამენტი 
დეპარტამენტის უფროსი
 - მამუკა მაცაბერიძე 
ტელ: 2 36 51 93; 67 61

ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის განყოფილება

განყოფილების უფროსი - ხათუნა მხეიძე 
ტელ:

 

სწავლებისა და მეცნიერების ხარისხის კონტროლის განყოფილება

განყოფილების უფროსი - ზურაბ ზურაბიშვილი 
ტელ:

 

სტატისტიკის და ანალიზის განყოფილება

განყოფილების უფროსი - 
ტელ:

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

დეპარტამენტის უფროსი - დარეჯან მეფარიშვილი 
ტელ:

 

საუნივერსიტეტო  ბიბლიოთეკა 

დირექტორი - ვაჟა პაპასკირი 
ტელ: 2 36 52 87; 65 34

 

პროფესიული განვითარების ცენტრი

დირექტორი - ლალი ღოღელიანი

ტელ:

 

კანცელარია  
უფროსი-
 ელიკო ოხანაშვილი 
ტელ: 2 36 50 93; 65 25

 

ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი 
დეპარტამენტის უფროსი
 - ხათუნა ჩხიკვიშვილი 
ტელ: 2 37 66 69; 66 40

 

არქივი 
უფროსი -
 რუსუდან თათარაშვილი 
ტელ: 65 01

 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტი 
დეპარტამენტის უფროსი
 - ბექა მაისურაძე  
ტელ: 2 36 52 03; 65 10

 

სოციალურ საკითხთა, სპორტისა და კულტურის დეპარტამენტი 
დეპარტამენტის უფროსი
 - გიორგი კულდონაშვილი 
ტელ: 2 36 53 45; 64 91

 

სამხედრო სამობილიზაციო განყოფილება
განყოფილების უფროსი - ნინო ჩუბინიძე 
ტელ: 2 38 86 23; 65 29

 

საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”  
დირექტორი
- ალექსანდრე გრიგოლიშვილი  
ტელ: 2 36 53 81; 69 69

 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი 
დეპარტამენტის უფროსი - დავით ჩიქოვანი  
ტელ: 2 37 96 99; 67 70

 

დაცვისა და უსაფრთხოების განყოფილება  
განყოფილების უფროსი
 რევაზ ქელდიშვილი 

ტელ:

 

სამეურნეო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი  
დეპარტამენტის უფროსი
 - მიხეილ კილაძე  
ტელ: 2 36 52 40; 67 76

 

აღრიცხვა-ანგარიშგების დეპარტამენტი  
დეპარტამენტის უფროსი
 - ჯემალ ალანია  
ტელ: 2 36 30 66; 67 30 

 

საგეგმო-საფინანსო დეპარტამენტი 
დეპარტამენტის უფროსი
 კონსტანტინე ქურციკიძე  
ტელ: 2 36 51 96; 67 39

 

არქიტექტურული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი  
დეპარტამენტის უფროსი:
 ზურაბ ტიტვინიძე 
ტელ: 236-51-03; 64-55
 

შესყიდვების დეპარტამენტი  
დეპარტამენტის უფროსი - ეკა ივანიშვილი 
ტელ: 2 36 43 68; 65 51

ცნობათა ბიურო 
ტელ: 2 36-51-53;
 
შიდა: 61-11.


 ფაკულტეტები

სამშენებლო ფაკულტეტი (დებულება, დანართი N1 ) 
დეკანი -
 პროფ. დავით გურგენიძე  
ტელ: 2 33 17 87; 61 01

 

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი (დებულება) 
დეკანი
 -  პროფ. გია არაბიძე,
ტელ: 2 36 51 72; 62 94

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი (დებულება) 
დეკანი - პროფ. ანზორ აბშილავა 
ტელ: 2 36 50 23; 67 75 

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი (დებულება) 
დეკანი -
 პროფ. ნუგზარ წერეთელი
ტელ: 2 36 38 07; 60 44

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი (დებულება)  
დეკანი
 -  პროფ. ოთარ გელაშვილი, 
ტელ: 2 36 40 35; 64 84 

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი (დებულება, დანართი N1) 
დეკანი -
 პროფ. გოჩა მიქიაშვილი
ტელ: 2 33 71 63; 62 60

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი
დეკანი - 
ტელ: 

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
დეკანი - 
ტელ: 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი
დეკანი - 
ტელ: 

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი (დებულება, დანართი N1) 
დეკანი - პროფ. ზურაბ წვერაიძე 
ტელ: 2 36 52 80; 60 00 

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა 
დეკანი - პროფ. ნიკოლოზ შაიშვილი
ტელ: 

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი
ხელმძღვანელი - პროფ. გიორგი ქვარცხავა
ტელ:

ბანერები